Hvordan behandler Retshjælpen personlige oplysninger - databeskyttelsesforordningen og lov om persondata.

 

Her kan du finde oplysninger om, hvordan Retshjælpen behandler dine personlige oplysninger svar på nogle ofte stillede spørgsmål.

Hvilke personlige oplysninger behandler Retshjælpen og med hvilket formål?

For at kunne behandle din sag kan det være nødvendigt

  • at gennemgå og modtage personlige oplysninger og til dels

  • at opbevare, enten fysisk og/eller i elektronisk form, korrespondance, dokumenter, billeder og andet sagsmateriale, der indeholder personlige oplysninger, ligesom det kan være nødvendigt

  • at videregive personlige oplysninger, herunder efter omstændighederne også følsomme oplysninger (f.eks. oplysning om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger). Det skal dog bemærkes, at Københavns Retshjælps medarbejdere efter retspraksis (Ugeskrift for Retsvæsen, 1990.413.ØLK) anses for at have samme tavshedspligt som advokater i civile sager og forsvarere i straffesager, og derfor kun efter rettens bestemmelse kan afkræves oplysninger om det, der er kommet til vort kendskab under sagens behandling.

Retshjælpen udarbejder endvidere statistik omkring sagsbehandlingen til brug for årsberetning og indberetning til Civilstyrelsen omkring sagstal mv.

Grundlaget for at behandle personlige oplysninger om dig er dit samtykke

I forbindelse med registrering af din sag, registrerer Retshjælpen følgende oplysninger:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                              E-mail adresse:

(Det er dog - i meget begrænset omfang - muligt at modtage anonym mundtlig rådgivning)

Afgivelse af samtykke

I forbindelse med den første rådgivning vil du blive anmodet om at give samtykke til at Retshjælpen kan behandle personlige oplysninger om dig og din sag. Samtykket betyder, at Retshjælpen kan modtage, registrere og opbevare sådanne oplysninger, også selv om disse oplysninger indeholder følsomme personoplysninger. Samtykket omfatter tillige videregivelse af personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at varetage din sag i Retshjælpen.

Du vil få udleveret eller tilsendt en kopi af samtykkeerklæringen.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Retshjælpen behandler dine personoplysninger. Tilbagekaldelse kan ske mundtligt ved personligt fremmøde i Retshjælpen eller skriftligt til Retshjælpen, evt. på mail til mail@retshjaelpen.dk med angivelse af journalnummer.

Hvad sker der, hvis der ikke afgives samtykke, eller det tilbagekaldes?

 

Manglende samtykke eller tilbagekaldelse af samtykke vil medføre at Retshjælpen straks udtræder af sagen og afslutter sagen og normalt ikke kan yde yderligere bistand. Retshjælpen vil herefter ikke foretage sig noget i forhold til dine oplysninger.

 

Yderligere oplysninger

 

Dataansvarlig: Københavns Retshjælp, Stormgade 20, 1. sal, 1555 København V, CVR: 10124417.

 

Mail til dataansvarlig: mail@retshjaelpen.dk  

Dataopbevaring: Vi behandler dine personoplysningerne i nødvendigt omfang, så længe du har en sag i Københavns Retshjælp. Efter sagens afslutning opbevares personoplysningerne normalt i op til fem år, hvorefter de destrueres i det omfang, der ikke efter arkivloven skal ske aflevering til Rigsarkivet.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til, i overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser herom, at anmode om

  • indsigt i de personoplysninger, Retshjælpen behandler vedrørende dig,

  • berigtigelse af de personoplysninger, Retshjælpen behandler vedrørende dig,

  • sletning af de personoplysninger, Retshjælpen behandler vedrørende dig,

  • begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, Retshjælpen behandler vedrørende dig,

  • dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, Retshjælpen behandler vedrørende dig).

Du har endvidere til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.